Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Forum Dyskusyjne „Konsultacje”, zlokalizowane w Internecie pod adresem www.konsultacje.viaexpert.pl, zwane dalej Forum, stanowi narzędzie realizacji umowy o przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji projektów nowych wymagań technicznych w drogownictwie, zawartej w dn. 14 września 2020 r. między Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury i Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy. Celem funkcjonowania Forum jest zbieranie opinii, propozycji zmian i zadawanie pytań autorom dokumentów przedstawianych do konsultacji.
 2. Właścicielem i administratorem Forum jest Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80, 03-301 Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000231691,
 3. Kontakt do Administratora: email:konsultacje@kongresdrogowy.pl
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Forum, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Forum Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Forum jest moderowane, zamieszczenie treści staje się skuteczne po zatwierdzeniu przez moderatora, działającego z upoważnienia Administratora.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z FORUM

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z forum dyskusyjnego udostępnianego pod adresem www.konsultacje.viaexpert.pl (dalej: Forum).
 2. Forum umożliwia Użytkownikom (każda osoba korzystająca z Forum) zamieszczanie swojej opinii na określony temat oraz poznawanie i komentowanie wypowiedzi innych osób. Wypowiedzi i komentarze mogą dotyczyć tylko tematów będących przedmiotem konsultacji dokumentów. Nie będą akceptowane wypowiedzi na tematy polityczne, światopoglądowe i inne niezgodne z tematyką przepisów technicznych w drogownictwie.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania stosowania zakazu umieszczania treści, grafik, zdjęć, powszechnie uznanych za nieobyczajne, obraźliwe i naruszających prawa innych osób (w szczególności szerzących nienawiść rasową, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, godzących w cudzągodność, naruszających cudzą prywatność lub inne dobra osobiste), treści naruszających zasady współżycia społecznego, oraz zakazu umieszczania odnośników do innych stron (linków) zawierających takie treści.
 4. Użytkownik Forum ma prawo tylko i wyłącznie zamieszczać teksty, grafiki, zdjęcia lub inne materiały, które stanowią jego własność intelektualną lub posiada On prawa do ich publikacji, rozpowszechniania, udostępniania lub kopiowania.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkownikówpraw autorskich osób trzecich.
 6. W przypadku naruszenia praw autorskich prosimy osoby, których prawa zostały naruszone o poinformowanie Administratora na adresbiuro@kongresdrogowy.pl
 7. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania zakazu reklamowania firm, produktów, usług oraz umieszczania ich danych adresowych, odnośników (linków) do stron, adresów poczty e-mail itp.
 8. Zakazane jest podszywanie się pod inną osobę, lub wielokrotne rejestrowanie się przy uzyciu różnych danych.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania (w jakiejkolwiek formie) lub wykorzystania informacji zawartych na Forum.
 10. Administrator i Moderatorzy mają prawo do edycji, skrócenia bądź usunięcia postu, który naruszył zapisy Regulaminu.
 11. W przypadku uporczywego naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu Administrator i Moderatorzy mają prawo do zablokowania (na czas określony lub nieokreślony) lub usunięcia Użytkownika z listy Użytkowników bez powiadomienia.