WRD-63 - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i innych elementów dróg
#1
Zapraszamy do dyskusji
Odpowiedz
#2
Witam. Ponieważ katalog ma służyć urzędnikom samorządowym i inwestorom prywatnym powinien jednoznacznie podawać wymagania. Konieczne jest więc uzupełnienie Tablic 9.2.1 (1, 2) , 9.3.1 (1,2,3 ) , 9.4.1.(1,2,3,4,5 ), 9.5.1 (1,2,3) o wymagane wartości modułów E2 na warstwach z mieszanek niezwiązanych z kruszyw stabilizowanych mechanicznie (podbudów, nawierzchni -warstwy jezdnej z mieszanki niezwiązanej....).
Tablica 9.6.1. KR5-7 -  dla rozwiązania stosowania pod warstwą wiążącą siatki stalowej ma zapis "Zastosowanie zalecane". Z praktyki wiemy, że lepiej pozostawić projektantom wolny wybór w kwestii konstrukcji warstw i raczej należałoby zastosować tu zapis " Może być zastosowane".  Pozostawienie zapisu zastosowanie zalecane może skutkować stosowaniem zarówno asfaltów PmB jak i siatek stalowych.
Pkt. 11.4.1 Płyta betonowa /pkt. (3), a: ciągnionej tkaniny jutowej w kierunku podłużnym...."
Przeprowadzone badania na nawierzchniach betonowych wykazały ,że zastosowanie tkaniny jutowej skutkuje głośną nawierzchnią o małym współczynniku tarcia. Wydaje się ,że należałoby dla jasności zastosowań dodać w tym podpunkcie -"dla ruchu KR0-KR2 ".
Odpowiedz
#3
Bardzo dziękujemy za uwagi, które przekażemy do Ministerstwa Infrastruktury.
Odpowiedz
#4
Witam. 
Obecni brak jest jednolitych wytycznych projektowani, wykonania i odbioru nawierzchni brukowych z kostki dlatego w Katalogu należałoby uwzględnić podstawowe wymagania dla tego rodzaju nawierzchni korzystają np. z wytycznych technicznych niemieckich publikowanych przez FGSV. W okresie gwarancji spotykamy ciągle problemy spowodowane mieszaniem przez wykonawców 2 podstawowych technologii budowy nawierzchni brukowych tj.: Nawierzchni  brukowych niezwiązanych i Nawierzchni brukowych związanych. Z powodu licznych awarii budowlanych w  Niemczech spowodowanych błędami wykonania nawierzchni związanych wycofano tą technologię (tylko w wyjątkowych sytuacjach stosowana nadal) i jako standardową przyjęto wykonanie nawierzchni niezwiązanych.
1./ W Tabl. 9.5.1. przyjęto zgodnie z RStO-12 kostkę o gr 8 cm dla wszystkich nawierzchni niezależnie od KR. Tablica ta powinna określać stosowanie kostki gr 8 cm do ruchu KR 0-2 , a dla ruch KR 3-4 stosowanie kostki o gr 10 cm (jak RStO-12).
2./ Pkt. 11.5.2. Warstwy podsypki
Należałoby wprowadzić wymagania w zależności od projektowanej technologii wykonania:
a) dla nawierzchni niezwiązanych zgodnie z ZTV Pflaster-StB 20 na podsypkę stosuje się kruszywo 0/4, 0/5,, 0/8 , które po zagęszczeniu musi być wodoprzepuszczalne." Materiały 2/5, 2/8 i 2/11 nie powinny być stosowane w nawierzchniach po których poruszać się będą pojazdy silnikowe" [ ZTV Pflaster StB 20 , pkt.2.3.1. Podsypka].
Grubość podsypki po zagęszczeniu od 3-5 cm.
b) dla nawierzchni związanych na materiał podsypki należy stosować :
- mieszanki piaskowo-cementowe o Rcsr min 30 MPa (poj. wynik powyżej 25 MPa)
- średnia wytrzymałość na zginanie min 5,0 Mpa (poj. wynik powyżej 4,0 MPa)
- mrozoodporność ; dop. zmniejszenie Rc do 10% (poj. wynik do 20%)
3./ Należałoby wprowadzić pkt:
11.5.3. Wypełnienie spoin
a) naw. niezwiązane - należy stosować kruszywo ostrokrawędziowe o Ecs 35, SZ22 , LA 20 , C90/3
b) naw. związanych - należy stosować raczej fabrycznie wykonane zaprawy z uwagi na stabilność parametrów:
- dla kostek, płyt betonowych Rcśr zapraw min 30 MPa i max 40MPa
- wytrzymałość na zginanie min 6 MPa (poj. wynik powyżej 5,0MPa)
- dla kostek kamiennych (granit, bazalt itp) Rcśr większe od 40 Mpa i nie większe od 70 MPa
- mrozoodporność ; test CDF. Złuszczenie próbki - poniżej 500g/m2
4/ Pkt. 11.6. Podbudowy zasadnicze
(1) Należałoby dodać:
- podbudowy zas. z betonu porowatego
- podbudowy zasadnicze z asfaltobetonu porowatego
W zależności od możliwości finansowych samorządów pozostawia się możliwość stosowania nowoczesnych rozwiązań.
Dodać należy- mieszanki niezwiązane kruszyw dla PZ powinny mieć wodoprzepuszczalność k10 większą od 1 x 10 (-5)/m/s
Wskazanym jest dla uniknięcia mieszania się warstw podsypki z podbudową zasadniczą by ta miała dużą różnoziarnistość- Cu większe od 13.
5./ Należy dodać pkt Dylatacje.
Nawierzchnie związane:
- podbudowy związane o Rc powyżej 6 Mpa powinny mieć nacięte szczeliny dylatacyjne pokrywające się z szczelinami dylatacyjnymi, które będą wykonane w nawierzchni z kostki (podłużne, poprzeczne )
- dylatacje wymagane są dla tego typu nawierzchni (podłużne, poprzeczne), a także na styku z budynkami, studzienkami, obramowaniami. Standardowe odległości dylatacji wynoszą od 4 - 10 m (zaleca się stosować od 4- 6m, im grubszy element tym odległości dylatacji mogą być większe) . Minimalna szerokość dylatacji t 10mm.
- uszczelnienie dylatacji: elastycznymi masami dopuszczonymi do stosowania , wg oddzielnego szczegółu projektu wykonawczego.
6./ Tabl. 9.4.1. Typ konstrukcji nawierzchni....
- dla ruchu KR3- KR4 powinno się stosować kostkę o gr 10 cm
Odpowiedz
#5
Dzień dobry,
Dlaczego w katalogu nie uwzględnia się nawierzchni betonowych z włóknami rozproszonymi-polimerowymi (fibrobetonów), skoro stosuje się je z powodzeniem w przypadku placów postojowych i posadzek przemysłowych? Autorzy umożliwiają wykorzystanie ich w pkt 9.6. pp b) w przypadku obszarów skrzyżowań i mieszanek asfaltowych. Nie ma natomiast wzmianki o stosowanie ich w przypadku nawierzchni betonowych? Ostatnie raporty z National Concrete Pavement Technology Center zwracają uwagę, na pozytywny aspekt tego typu rozwiązań przy wykonywaniu nakładek drogowych i lotniskowych.

W katalogu nie znalazły się również wzmianka o wykorzystaniu technologii RCC (betonu wałowanego), dlaczego pominięto tą technologię?

W pkt 11.4.1. pp (12) informuje o braku możliwości doliczania dodatków do zawartości cementu i wskaźnika w/c. Czy nie jest to sprzeczne z normą PN-EN 206 i koncepcją współczynnika "k"?

W wymaganiach w tab. 11.4.1.1. znalazło się wymaganie dla benzyny i olejów, dlaczego nie znalazło się wymaganie na wnikanie wody? Która to w przypadku przeniknięcia pod warstwę nawierzchniową, może powodować w okresie zimowym tworzenie się soczewek lodowych, a pod wpływem ruchu uszkodzenia płyt betonowych?

W tabeli 11.4.1.2. cement portlandzki popiołowy oznaczony jest jako CEM II/A-V1 czy nie powinno być CEM II/A-V ?

W pkt 11.4.4. dotyczącym warstwy poślizgowej znalazła się geowłóknina i mieszanka asfaltowa. Dlaczego nie uwzględniono foli PE, skoro praktykuje się jej stosowanie w nawierzchniach posadzek przemysłowych?
Odpowiedz