KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Polski Kongres z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gromadzenia danych osobowych związanych z realizacją umowy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury, której przedmiotem jest przygotowanie i przeprowadzenie webinariów w zakresie promocji i konsultacji nowego systemu wymagań technicznych w drogownictwie i nie będą udostępniane w celach innych lub na korzyść osób trzecich;
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 4. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w konsultacjach;
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Biuro Polskiego Kongresu Drogowego w Warszawie, ul. Jagiellońska 80. Administrator oświadcza, że dane osobowe przetwarzane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Stosowane środki ochrony danych osobowych są zgodne z przepisami RODO i zapewniają stopień bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka związanego z naruszeniem praw lub wolności osób, których dane dotyczą.
 8. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do końca obowiązywania umowy o prowadzeniu konsultacji, o której mowa w pkt. 2.